jeudi 20 mai 2010

lundi 17 mai 2010

mardi 11 mai 2010

mercredi 5 mai 2010

VietNamCộng Hoà

Diễn Hành Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (1973)


Lễ Quân Lực 19 tháng 6 năm 2009 tại Houston


60 nam co VN TuDo